โรคต่างๆ

Asperger Syndrome

Asperger Syndrome หรือกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ เป็นความบกพร่องด้านพัฒนาการทางระบบประสาทที่มักเกิดในเด็ก โดยจัดอยู่ในกลุ่มอาการเดียวกับออทิสติก ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม การใช้ภาษา การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนในสังคม ผู้ป่วยจะมีอาการหมกมุ่นหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำ ๆ มีความสามารถในการสื่อสารหรือการเข้าสังคมต่ำ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในความคิดของตนเอง และจริงจังกับกฎหรือกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มออทิสติกที่มีศักยภาพสูง (High-functioning Autism) โดยจะไม่มีความผิดปกติของสมรรถนะทางสมองหรือการใช้ภาษา พูดเก่ง และดูเหมือนฉลาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาการ Asperger Syndrome ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากได้รับการวินิจฉัยหรือเริ่มการรักษาอย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคม slotxo อาการของ Asperger Syndromeผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เด็กที่มีอาการดังกล่าวมักจะหมกมุ่นหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สนใจโดยไม่แบ่งความสนใจหรือความสนุกสนานร่วมกับผู้อื่น มีความจริงจังในการทำกิจวัตรประจำวันของตนเองซ้ำๆ รวมทั้งมีอาการหรือพฤติกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นมีทักษะการใช้ภาษาเกณฑ์ปกติ แต่ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาเชิงลึกหรือความหมายแฝง เช่น ไม่เข้าใจสีหน้าหรือภาษากายของผู้อื่น ไม่สามารถเก็บความลับได้ ไม่เข้าใจการบอกใบ้ การใช้คำเปรียบ อารมณ์ขัน หรือการใช้ถ้อยคำประชดประชัน เป็นต้นไม่สังเกตคู่สนทนาและไม่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้อื่น เนื่องจากมักหลบตาขณะพูดคุยพูดโดยไม่มีเสียงสูงต่ำ ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้า และยากที่จะควบคุมระดับเสียงพูดของตนเองในสถานที่ต่าง ๆ ได้จนคล้ายกับว่าไม่รู้จักกาลเทศะหรือไม่มีความสุภาพเชื่องช้าและงุ่มง่าม ลายมือไม่ดีมีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆ อย่างการสะบัดมือหงุดหงิดหรือไม่พอใจได้ง่ายกว่าปกติเมื่อสิ่งต่าง ๆ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Asbestosis

Asbestosis (โรคปอดจากแร่ใยหิน, โรคแอสเบสโตซิส) เป็นโรคปอดเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการสูดดมแร่ใยหินติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีจนเกิดการสะสมภายในปอด ส่งผลให้ปอดเกิดผังผืดหนาหรือรอยแผล ทำให้ผู้ป่วยมักมีปัญหาในการหายใจ มีอาการไอ และรู้สึกอ่อนเพลียอย่างรุนแรง โดยอาการของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยุ่กับความรุนแรงโรคAsbestosis ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ในปัจจุบัน บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในบางราย เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น แพทย์จึงเน้นการบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคนี้มักจะพบในกลุ่มที่เป็นผู้ทำงานในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2510 เนื่องจากเป็นช่วงที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมแร่ใยหิน แต่หากมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดแล้ว จะส่งผลให้โอกาสการเกิดโรคดังกล่าวลดลงอย่างมาก slotxo อาการของโรคปอดจากแร่ใยหินผู้ที่ป่วยด้วยโรค Asbestosis มักจะแสดงอาการประมาณ 10-40 ปี หลังจากสูดดมแร่ใยหิน ซึ่งอาการแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรค เช่นไอแห้งเรื้อรังหายใจไม่อิ่มรู้สึกแน่นหรือเจ็บหน้าอกหายใจมีเสียงดังผิดปกติ (Crackling Sound)เบื่ออาหารและน้ำหนักลดมีอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรง เหนื่อยง่าย หรือมีปัญหาในการออกกำลังกายปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าโต อาจจะพบลักษณะนิ้วปุ้ม (Clubbing Finger)หากเคยมีประวัติในการสูดดมหรือสัมผัสกับแร่ใยหินมาก่อน พร้อมกับมีอาการหายใจไม่อิ่มเพิ่มมากขึ้นหรือมีอาการในลักษณะข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เพราะอาการของโรคในช่วงแรกส่วนใหญ่มักไม่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติใด ๆ slotxo สาเหตุของโรคปอดจากแร่ใยหินการสูดแร่ใยหินหรือฝุ่นในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรค Asbestosis เนื่องจากการสะสมและฝังตัวของอนุภาคขนาดเล็กบริเวณถุงลมจนเกิดแผลเป็นภายในปอด ปอดจึงเกิดการอักเสบเรื้อรังจนไม่สามารถขยายตัวได้อย่างปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ โดยระดับความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัสแร่ใยหิน ปริมาณและชนิดของแร่ใยหินที่เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อาการของโรคดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งนี้ แร่ใยหินมักเป็นส่วนประกอบของแผ่นคลัตช์และผ้าเบรครถยนต์ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Aphasia

Aphasia หรือภาวะบกพร่องทางการสื่อความ เป็นความผิดปกติทางการสื่อสาร ซึ่งมักเป็นผลมาจากสมองได้รับความเสียหายจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือการได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ทำให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติในด้านทักษะของการสื่อสารและการใช้ภาษา ไม่สามารถโต้ตอบหรือทำความเข้าใจได้ และอาจมีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนร่วมด้วยภาวะดังกล่าวมีอยู่หลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ แบบบกพร่องด้านความเข้าใจ แบบบกพร่องด้านการพูด แบบบกพร่องในการพูดทวนซ้ำ แบบบกพร่องทั้งด้านการพูดและการทำความเข้าใจ ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีสาเหตุและอาการที่แตกต่างกันออกไป นอกจากรักษาที่สาเหตุแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับการแก้ไขภาวะนี้ด้วยการบำบัดฟื้นฟู การใช้ภาษาและการสื่อสารร่วมด้วย slotxo อาการของ Aphasiaภาวะ Aphasia ในแต่ละบุคคลจะมีอาการที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับบริเวณที่สมองได้รับความเสียหายและระดับความรุนแรงของความเสียหายนั้น ภาวะนี้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อการพูด การทำความเข้าใจ การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการรับสาร เช่น พูดได้แค่ประโยคสั้น ๆ หรือพูดไม่จบประโยค ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคในการพูดหรือการเขียนให้ผู้ฟังเข้าใจได้ ใช้คำไม่เหมาะสม เลือกใช้คำหนึ่งแทนที่อีกคำ พูดคำที่ไม่มีความหมาย หรือไม่เข้าใจในบทสนทนาของผู้อื่น เป็นต้นโดยภาวะ Aphasia ในแต่ละรูปแบบจะมีอาการที่แตกต่างกันไปตาม เช่นภาวะบกพร่องทางการสื่อความแบบที่สามารถสื่อสารได้ หรือ Wernicke’s Aphasiaกลุ่มอาการนี้เกิดส่วนกลางของสมองซีกซ้ายได้รับความเสียหาย ผู้ป่วยพูดได้ปกติ แต่ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด ไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มีแนวโน้มที่จะพูดประโยยาว ๆ หรือประโยคที่ซับซ้อนติดต่อกันโดยไม่มีความหมาย ใช้คำที่ไร้สาระ คำฟุ่มเฟือย หรือใช้คำไม่ถูก …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Anisocoria

Anisocoria หรือภาวะรูม่านตาต่างขนาด เป็นภาวะที่ขนาดรูม่านตาไม่เท่ากันระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง โดยอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทั่วไปของร่างกาย การบาดเจ็บบริเวณดวงตา ความผิดปกติในกะโหลกศีรษะหรือสมอง เป็นต้นโดยปกติแล้ว ขนาดของรูม่านตาสามารถหดหรือขยายได้โดยขึ้นอยู่กับการรับแสง แต่การหดหรือขยายนั้นจะเป็นไปในขนาดเท่ากันระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง ทั้งนี้ ภาวะรูม่านตาต่างขนาดอาจหายไปเองหรือมีอาการอื่น ๆ ที่รุนแรงร่วมด้วย โดยจะขึ้นอยู่กับสาเหตุ slotxo อาการ Anisocoriaผู้ที่มีภาวะ Anisocoria จะมีขนาดรูม่านตาที่ไม่สมส่วนกัน โดยจะเห็นว่ากลางดวงตาข้างใดข้างหนึ่งเป็นจุดสีดำวงเล็ก ๆ และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มองเห็นภาพซ้อน ภาพเบลอ หรือสูญเสียการมองเห็น หนังตาตก เจ็บตา ไม่สามารถเคลื่อนไหวลูกตาได้อย่างปกติ ปวดหัว มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการเจ็บตึงที่ต้นคอบริเวณท้ายทอย เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ slotxo สาเหตุของ Anisocoriaภาวะรูม่านตาต่างขนาดอาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาหยอดตา หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหืด ซึ่งสาเหตุดังกล่าวไม่เป็นอันตรายอย่างไรก็ตาม อาจมีสาเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นดวงตาได้รับความบาดเจ็บหรือถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเส้นประสาทตาติดเชื้อ ความดันในตาสูงเนื่องจากต้อหินมีเลือดออกภายในกะโหลกชักความดันภายในกะโหลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสมองบวมโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองแตก …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ACL Injury

ACL Injury คืออาการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า (Anterior Cruciate Ligament) ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นเอ็นหลักในหัวเข่า โดยมักเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง กระโดด หรือหยุดอย่างกะทันหัน ส่วนมากจะเกิดในขณะเล่นกีฬาอย่างฟุตบอลหรือบาสเกตบอล ทำให้ผู้ป่วยอาจได้ยินเสียงในข้อเข่า มีอาการปวดหรือบวมที่ข้อเข่าการรักษา ACL Injury อาจแตกต่างกันความความรุนแรงของอาการ ผู้ป่วยอาจพักการใช้งานข้อเข่าและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเข่า แต่บางรายอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายร่วมด้วย ทั้งนี้ หากปล่อยให้เกิดอาการผิดปกติโดยไม่ทำการรักษาอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในภายหลัง slotxo อาการ ACL Injuryสัญญาณหรืออาการของ ACL Injury ที่อาจพบได้มีดังนี้รู้สึกเจ็บปวดบริเวณข้อเข่า โดยอาจมีอาการปวดเข่ามากจนทำให้การลงน้ำหนักหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันลำบากกว่าปกติ แต่บางรายอาจไม่รู้สึกเจ็บปวดหากมีอาการไม่รุนแรงหัวเข่าบวม มักเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับบาดเจ็บการเคลื่อนไหวข้อเข่าทำได้น้อยลง อย่างการยืดหรืองอเข่าอาจทำได้ไม่เต็มที่ข้อเข่าอ่อนแรงหรือรู้สึกไม่มั่นคงขณะยืนทรงตัวได้ยินเสียงดังป๊อบในข้อเข่า ซึ่งอาจพบได้ในผู้ป่วยบางรายอาการของ ACL Injury แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 เป็นระยะที่เส้นเอ็นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของข้อเข่าระยะที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อเส้นเอ็นได้รับบาดเจ็บมากขึ้นและทำให้ข้อเข่าเริ่มหลวม เนื่องจากอาจเป็นผลมาจากเส้นเอ็นบางส่วนฉีกขาดระยะที่ 3 เป็นระยะที่ข้อเข่าไม่มั่นคงเนื่องจากเส้นเอ็นฉีกขาดออกจากกันโดยสมบูรณ์หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์ เนื่องจากข้อเข่ามีโครงสร้างภายในที่ซับซ้อน จึงควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป slotxo สาเหตุของ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Absence Seizure

Absence Seizure หรือลมชักชนิดเหม่อ เป็นรูปแบบหนึ่งของโรคลมชัก ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการเหม่อลอย เช่น หยุดพูดในขณะที่กำลังเล่าเรื่อง หรือหยุดเดินแบบกะทันหัน แต่อาการมักจะหายไปภายในไม่กี่วินาที โดยลมชักชนิดเหม่ออาจเกิดร่วมกับอาการชักรูปแบบอื่น ๆ ได้ลมชักชนิดเหม่อพบมากในเด็ก แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงวัย โดยส่วนใหญ่มักหายไปเมื่อโตขึ้น การรักษาเบื้องต้นอาจใช้ยากันชักร่วมกับการดูแลตนเอง อย่างไรก็ตาม หากพบมีอาการของลมชักชนิดนี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย เนื่องจากอาการนี้อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตได้ slotxo อาการ Absence Seizureอาการส่วนใหญ่จะเป็นการหยุดชะงักและเหม่อลอยเป็นพัก ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างนั่ง ยืน เดิน หรืออิริยาบถอื่น ๆ แต่จะหยุดนิ่งโดยไม่ล้มหรืออ่อนแรง ยกเว้นในกรณีที่เกิดร่วมกับอาการของโรคลมชักแบบอื่น ๆ อย่างตัวสั่น กล้ามเนื้อกระตุก กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเป็นลมบ้าหมู ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยล้มและเกิดอุบัติเหตุได้ อาการเหม่อลอยมักเกิดขึ้นและหายไปภายในเวลาไม่ถึง 15 วินาที หรืออาจนานกว่านั้น แต่ก็เป็นกรณีที่พบได้ยากในขณะเหม่อลอย ผู้ป่วยอาจมีการเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนที่ต่างออกไปจากเดิม เช่น ท่าเหมือนกำลังเคี้ยวอาหาร กะพริบตาถี่ เม้มปาก นิ้วมือและมือขยับ เป็นต้น ภายหลังหายจากอาการเหม่อก็จะกลับมาทำกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ อย่างการเดินหรือพูดคุย โดยที่ไม่มีความทรงจำในช่วงที่เหม่อลอยนอกจากนี้ อาการลมชักชนิดเหม่อที่เกิดในเด็กอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตได้ ดังนั้น หากบุตรหลานหรือคนในครอบครัวคนอื่น …

Continue Reading
โรคต่างๆ

โรคไอกรน

ไอกรน, ไอ 3 เดือน หรือ ไอร้อยวัน (Pertussis หรือ Whooping cough) เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน (จมูก คอ และท่อลม) ที่เกิดจากเชื้อไอกรนซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจและเกิดอาการไอที่มีลักษณะเฉพาะคือ ไอติดต่อกันครั้งละนาน ๆ ประมาณ 5-10 ครั้ง จนตัวงอและหายใจแทบไม่ทัน และหลังจากหยุดไอผู้ป่วยจะหายใจเข้ายาว ๆ จนเสียงดัง วู้ป (Whoop) สลับกันไปกับการไอชุด ๆ บางครั้งอาการอาจเป็นเรื้อรังนานเป็นเวลา 2-3 เดือน แต่โรคนี้มียาปฏิชีวนะสำหรับรักษาและมีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโรคไอกรน* เป็นโรคที่เกิดได้กับทุกเพศ ทุกวัย ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน สามารถพบได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดที่มีอายุเพียง 1 เดือน เนื่องจากภูมิคุ้มกันจากมารดาผ่านไปยังทารกไม่ได้หรือได้น้อยมาก ในวัยหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่อาจไม่มีอาการหรือไม่มีอาการแบบไอกรน ส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไอกรน แต่ในเด็กเล็กมักมีอาการรุนแรงมาก และมีอัตราการเสียชีวิตสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และเป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน slotxo สาเหตุของโรคไอกรนสาเหตุ เกิดจาก เชื้อไอกรน ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า บอร์เดเทลลาเพอร์ทัสซิส (Bordetella …

Continue Reading
โรคต่างๆ

โรคอีสุกอีใส

อีสุกอีใส หรือ ไข้อีสุกอีใส หรือที่ในปัจจุบันนิยมเรียกว่า ไข้สุกใส หรือ โรคสุกใส (Chickenpox, Varicella) เป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็ก ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา-ซอสเตอร์ โดยทั่วไปจะพบอัตราการป่วยได้สูงสุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ 0-4 ปี, 10-14 ปี, 15-24 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ ส่วนในคนที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปอาจพบได้บ้าง โรคนี้มีโอกาสเกิดได้ใกล้เคียงกันทั้งหญิงและชาย ซึ่งมักจะเป็นคนที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคนี้หรือไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้มาก่อนอีสุกอีใสเป็นโรคที่ระบาดแพร่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือตามชุมชนที่อยู่อาศัยทั่วไป สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีอุบัติการณ์เกิดสูงสุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนรายงานกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสจำนวน 89,246 คน ทั่วประเทศ และมีเสียชีวิต 4 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุก็พบว่า กลุ่มอายุ 5-9 ปี จะมีอัตราป่วยสูงสุดคิดเป็น 578.95 ต่อประชากร 100,000 คน รองลงมาคือกลุ่มอายุ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

อาหารไม่ย่อย

อาหารไม่ย่อย หรือ ธาตุพิการ (ภาษาอังกฤษ Indigestion หรือ Dyspepsia) หมายถึง อาการไม่สบายท้องตรงบริเวณยอดอกหรือใต้ลิ้นปี่ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือหลังการรับประทานอาหาร ทำให้ผู้ป่วยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เช่น จุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีลมในท้อง เรอบ่อย แสบท้อง เรอเปรี้ยว คลื่นไส้หรืออาเจียนเล็กน้อย เป็นต้น ส่วนสาเหตุการเกิดนั้นมีได้หลากหลาย และมีตั้งแต่สาเหตุเล็กน้อยไปจนถึงโรคที่รุนแรง และความผิดปกติ (พยาธิสภาพ) อาจอยู่ทั้งในและนอกกระเพาะลำไส้ บางคนเป็นครั้งคราว บางคนอาจเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรังอาหารไม่ย่อยเป็นอาการที่พบได้บ่อยประมาณ 25-40% ของประชากรทั้งหมดต่อปี และพบได้เกือบทุกคนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่จะพบได้มากกว่าในเด็ก ส่วนโอกาสการเกิดอาการมีใกล้เคียงกันทั้งในผู้ชายและผู้หญิง บางคนเป็นครั้งคราว บางคนอาจเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรังอาการอาหารไม่ย่อยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ประมาณ 7% ของผู้ป่วยทั้งหมด และคิดเป็น 50% ของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการของระบบทางเดินอาหารในเวชปฏิบัติทั่วไป ผู้ป่วยที่มีอาการอาหารไม่ย่อยนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งมักจะมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง จนส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

อาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ (ภาษาอังกฤษ Food poisoning) หมายถึง อาการท้องเดิน (อุจจาระร่วง) อันเนื่องมาจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษ โดยอาจเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อโรคซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด, สารเคมี (เช่น ยาฆ่าแมลง สารหนู สารตะกั่ว สารปรอท เป็นต้น), พืชพิษ (เช่น เห็ดพิษ กลอย) หรือสัตว์พิษ (เช่น คางคก ปลาปักเป้า แมงดาถ้วย หอยทะเล ปลาทะเล) และมักพบว่าในหมู่คนที่รับประทานอาหารร่วมกัน จะมีอาการพร้อมกันหลายคน ซึ่งอาจมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลและปริมาณที่รับประทานเข้าไปเมื่อพูดถึงอาหารเป็นพิษ โดยทั่วไปเรามักจะหมายถึงอาการท้องเดินที่เกิดจากสารพิษจากเชื้อโรคและสารพิษอื่น ๆ ที่ไม่ร้ายแรง เพราะเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยกว่าสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมักมีอาการปวดบิดในท้อง อาเจียน และท้องเดิน (อาการที่ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ) อยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าเป็นรุนแรงก็อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำจนเป็นอันตรายได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะเป็นไม่รุนแรงและอาการต่าง ๆ มักจะหายได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมง และสามารถให้การดูแลรักษาอย่างง่าย ๆ ได้ด้วยการทดแทนน้ำและเกลือแร่ด้วยสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) มีส่วนน้อยที่อาจเป็นรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำอาหารเป็นพิษเป็นอาการที่พบได้บ่อยในประเทศที่กำลังพัฒนา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ยังมีการสุขาภิบาลไม่ดี) และพบได้บ้างประปรายในประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถพบได้กันคนทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดได้เท่ากัน …

Continue Reading