โรคต่างๆ

Asperger Syndrome

Asperger Syndrome หรือกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ เป็นความบกพร่องด้านพัฒนาการทางระบบประสาทที่มักเกิดในเด็ก โดยจัดอยู่ในกลุ่มอาการเดียวกับออทิสติก ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม การใช้ภาษา การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนในสังคม ผู้ป่วยจะมีอาการหมกมุ่นหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำ ๆ มีความสามารถในการสื่อสารหรือการเข้าสังคมต่ำ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในความคิดของตนเอง และจริงจังกับกฎหรือกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มออทิสติกที่มีศักยภาพสูง (High-functioning Autism) โดยจะไม่มีความผิดปกติของสมรรถนะทางสมองหรือการใช้ภาษา พูดเก่ง และดูเหมือนฉลาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาการ Asperger Syndrome ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากได้รับการวินิจฉัยหรือเริ่มการรักษาอย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคม slotxo อาการของ Asperger Syndromeผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เด็กที่มีอาการดังกล่าวมักจะหมกมุ่นหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สนใจโดยไม่แบ่งความสนใจหรือความสนุกสนานร่วมกับผู้อื่น มีความจริงจังในการทำกิจวัตรประจำวันของตนเองซ้ำๆ รวมทั้งมีอาการหรือพฤติกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นมีทักษะการใช้ภาษาเกณฑ์ปกติ แต่ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาเชิงลึกหรือความหมายแฝง เช่น ไม่เข้าใจสีหน้าหรือภาษากายของผู้อื่น ไม่สามารถเก็บความลับได้ ไม่เข้าใจการบอกใบ้ การใช้คำเปรียบ อารมณ์ขัน หรือการใช้ถ้อยคำประชดประชัน เป็นต้นไม่สังเกตคู่สนทนาและไม่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้อื่น เนื่องจากมักหลบตาขณะพูดคุยพูดโดยไม่มีเสียงสูงต่ำ ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้า และยากที่จะควบคุมระดับเสียงพูดของตนเองในสถานที่ต่าง ๆ ได้จนคล้ายกับว่าไม่รู้จักกาลเทศะหรือไม่มีความสุภาพเชื่องช้าและงุ่มง่าม ลายมือไม่ดีมีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆ อย่างการสะบัดมือหงุดหงิดหรือไม่พอใจได้ง่ายกว่าปกติเมื่อสิ่งต่าง ๆ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Asbestosis

Asbestosis (โรคปอดจากแร่ใยหิน, โรคแอสเบสโตซิส) เป็นโรคปอดเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการสูดดมแร่ใยหินติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีจนเกิดการสะสมภายในปอด ส่งผลให้ปอดเกิดผังผืดหนาหรือรอยแผล ทำให้ผู้ป่วยมักมีปัญหาในการหายใจ มีอาการไอ และรู้สึกอ่อนเพลียอย่างรุนแรง โดยอาการของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยุ่กับความรุนแรงโรคAsbestosis ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ในปัจจุบัน บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในบางราย เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น แพทย์จึงเน้นการบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคนี้มักจะพบในกลุ่มที่เป็นผู้ทำงานในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2510 เนื่องจากเป็นช่วงที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมแร่ใยหิน แต่หากมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดแล้ว จะส่งผลให้โอกาสการเกิดโรคดังกล่าวลดลงอย่างมาก slotxo อาการของโรคปอดจากแร่ใยหินผู้ที่ป่วยด้วยโรค Asbestosis มักจะแสดงอาการประมาณ 10-40 ปี หลังจากสูดดมแร่ใยหิน ซึ่งอาการแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรค เช่นไอแห้งเรื้อรังหายใจไม่อิ่มรู้สึกแน่นหรือเจ็บหน้าอกหายใจมีเสียงดังผิดปกติ (Crackling Sound)เบื่ออาหารและน้ำหนักลดมีอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรง เหนื่อยง่าย หรือมีปัญหาในการออกกำลังกายปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าโต อาจจะพบลักษณะนิ้วปุ้ม (Clubbing Finger)หากเคยมีประวัติในการสูดดมหรือสัมผัสกับแร่ใยหินมาก่อน พร้อมกับมีอาการหายใจไม่อิ่มเพิ่มมากขึ้นหรือมีอาการในลักษณะข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เพราะอาการของโรคในช่วงแรกส่วนใหญ่มักไม่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติใด ๆ slotxo สาเหตุของโรคปอดจากแร่ใยหินการสูดแร่ใยหินหรือฝุ่นในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรค Asbestosis เนื่องจากการสะสมและฝังตัวของอนุภาคขนาดเล็กบริเวณถุงลมจนเกิดแผลเป็นภายในปอด ปอดจึงเกิดการอักเสบเรื้อรังจนไม่สามารถขยายตัวได้อย่างปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ โดยระดับความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัสแร่ใยหิน ปริมาณและชนิดของแร่ใยหินที่เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อาการของโรคดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งนี้ แร่ใยหินมักเป็นส่วนประกอบของแผ่นคลัตช์และผ้าเบรครถยนต์ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Aphasia

Aphasia หรือภาวะบกพร่องทางการสื่อความ เป็นความผิดปกติทางการสื่อสาร ซึ่งมักเป็นผลมาจากสมองได้รับความเสียหายจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือการได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ทำให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติในด้านทักษะของการสื่อสารและการใช้ภาษา ไม่สามารถโต้ตอบหรือทำความเข้าใจได้ และอาจมีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนร่วมด้วยภาวะดังกล่าวมีอยู่หลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ แบบบกพร่องด้านความเข้าใจ แบบบกพร่องด้านการพูด แบบบกพร่องในการพูดทวนซ้ำ แบบบกพร่องทั้งด้านการพูดและการทำความเข้าใจ ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีสาเหตุและอาการที่แตกต่างกันออกไป นอกจากรักษาที่สาเหตุแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับการแก้ไขภาวะนี้ด้วยการบำบัดฟื้นฟู การใช้ภาษาและการสื่อสารร่วมด้วย slotxo อาการของ Aphasiaภาวะ Aphasia ในแต่ละบุคคลจะมีอาการที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับบริเวณที่สมองได้รับความเสียหายและระดับความรุนแรงของความเสียหายนั้น ภาวะนี้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อการพูด การทำความเข้าใจ การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการรับสาร เช่น พูดได้แค่ประโยคสั้น ๆ หรือพูดไม่จบประโยค ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคในการพูดหรือการเขียนให้ผู้ฟังเข้าใจได้ ใช้คำไม่เหมาะสม เลือกใช้คำหนึ่งแทนที่อีกคำ พูดคำที่ไม่มีความหมาย หรือไม่เข้าใจในบทสนทนาของผู้อื่น เป็นต้นโดยภาวะ Aphasia ในแต่ละรูปแบบจะมีอาการที่แตกต่างกันไปตาม เช่นภาวะบกพร่องทางการสื่อความแบบที่สามารถสื่อสารได้ หรือ Wernicke’s Aphasiaกลุ่มอาการนี้เกิดส่วนกลางของสมองซีกซ้ายได้รับความเสียหาย ผู้ป่วยพูดได้ปกติ แต่ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด ไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มีแนวโน้มที่จะพูดประโยยาว ๆ หรือประโยคที่ซับซ้อนติดต่อกันโดยไม่มีความหมาย ใช้คำที่ไร้สาระ คำฟุ่มเฟือย หรือใช้คำไม่ถูก …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Anisocoria

Anisocoria หรือภาวะรูม่านตาต่างขนาด เป็นภาวะที่ขนาดรูม่านตาไม่เท่ากันระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง โดยอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทั่วไปของร่างกาย การบาดเจ็บบริเวณดวงตา ความผิดปกติในกะโหลกศีรษะหรือสมอง เป็นต้นโดยปกติแล้ว ขนาดของรูม่านตาสามารถหดหรือขยายได้โดยขึ้นอยู่กับการรับแสง แต่การหดหรือขยายนั้นจะเป็นไปในขนาดเท่ากันระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง ทั้งนี้ ภาวะรูม่านตาต่างขนาดอาจหายไปเองหรือมีอาการอื่น ๆ ที่รุนแรงร่วมด้วย โดยจะขึ้นอยู่กับสาเหตุ slotxo อาการ Anisocoriaผู้ที่มีภาวะ Anisocoria จะมีขนาดรูม่านตาที่ไม่สมส่วนกัน โดยจะเห็นว่ากลางดวงตาข้างใดข้างหนึ่งเป็นจุดสีดำวงเล็ก ๆ และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มองเห็นภาพซ้อน ภาพเบลอ หรือสูญเสียการมองเห็น หนังตาตก เจ็บตา ไม่สามารถเคลื่อนไหวลูกตาได้อย่างปกติ ปวดหัว มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการเจ็บตึงที่ต้นคอบริเวณท้ายทอย เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ slotxo สาเหตุของ Anisocoriaภาวะรูม่านตาต่างขนาดอาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาหยอดตา หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหืด ซึ่งสาเหตุดังกล่าวไม่เป็นอันตรายอย่างไรก็ตาม อาจมีสาเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นดวงตาได้รับความบาดเจ็บหรือถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเส้นประสาทตาติดเชื้อ ความดันในตาสูงเนื่องจากต้อหินมีเลือดออกภายในกะโหลกชักความดันภายในกะโหลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสมองบวมโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองแตก …

Continue Reading