โรคต่างๆ

อาการของผู้ป่วยไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ โรคติดต่ออุบัติใหม่ การติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบแบบกระทันหัน ไข้สูง ไอ หายใจไม่ออก ทำให้เสียชีวิตได้

เครดิตฟรี

ไข้หวัดนก ( Bird Flu ) เป็นโรคติดต่อจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ซึ่งมีที่มาจากสัตว์ปีกแพร่สู่คน ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดนกพบ 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธ์ H5N1 และ สายพันธ์ H7N9 รายลเอียดของสายพันธ์ไวรัส มีดังนี้

ไวรัสสายพันธุ์ H5N1 พบการระบาดในประเทศไทยครั้งแรกปี พ.ศ. 2547 และมีการระบาดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศจีนและฮ่องกง
ไวรัสสายพันธุ์ H7N9 พบการระบาดในประเทศจีน ปี พ.ศ. 2556 แต่ไม่พบการระบาดในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีไข้หวัดนกสายพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ H7N7, H9N2, H6N1, H10N8 และ H5N6 ที่พบว่าสามารถระบาดสู่คนได้ แต่ก็เกิดขึ้นได้น้อย และก็มีน้อยที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยที่รุนแรง

การอุบัติของโรคไข้หวัดนก

ไข้หวัดนกพบได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงอพยพหนีหนาวของสัตว์ปีกจากโลกซีกเหนือ จากสถิติล่าสุดขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกทั่วโลก 856 คน และมีผู้เสียชีวิต 452 คน อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 50% โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องสัมผัสกับซากสัตว์ปีกหรือคนที่ทำงานกับสัตว์ปีก

สาเหตุของไข้หวัดนก

สำหรับสาเหตุของการติดเชื้อไข้หวัดนก เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งหรืออุจจาระของสัตว์ปีกที่ีมีเชื้อโรค รวมถึงการสูดดมเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เมื่อเชื้อโรคจากสัตว์เข้าสู่คน สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ จากการหายใจหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ติดเชื้อไข้หวัดนก มีดังนี้

การสัมผัสสารคัดหลั่งหรืออุจจาระของสัตว์ปีกที่มีเชื้อโรค
การอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
ประกอบอาชีพที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ปีก
รับประทานอาหารจากสัตว์ปีกที่ม่ถูกสุขอนามัย
อาการของผู้ป่วยไข้หวัดนก

สล็อต

เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย จะมีระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อโรค ประมาณ 5 วัน โดยในช่วงที่เชื้อโรคฟักตัวผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการ แต่เมื่อถึงระยะแสดงอาการของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการ ดังนี้

มีไข้สูง
มีอาการปวดตามตัว
ปวดหัว
มีอาการไอ จาม มีน้ำมูกไหล
ปอดอักเสบอย่างรุนแรง
ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง เจ็บหน้าอก มีเลือดออกตามไรฟัน มีเลือดกำเดาไหล หรือมีอาการเยื่อบุตาอักเสบ เป็นต้น
การรักษาไข้หวัดนก

ปัจจุบันโรคไข้หวัดนกสามารถรักษาให้หายได้ โดยการใช้ยารักษาโรค คือ ยาโอเซทามิเวียร์ (Oseltamivir) และ ยาซานามิเวียร์ (Zanamivir) แต่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สิ่งสำคัญของการรักษา คือ การป้องกัยภาวะแทรกซ้อนของโรค เมื่อได้รับยารักษาโรค ผู้ป่วยจะหายป่วยภายใน 48 ชั่วโมง

การป้องกันไข้หวัดนก

สำหรับวิธีป้องกันไข้หวัดนกที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรค ควรล้างมือทุกครั้งหากจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ปีก นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อหรือไข่ของสัตว์ปีก ที่ปรุงไม่สุก การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ การลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรค จึงดีที่สุด

ไข้หวัดนก หรือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ระบบทางเดินหายใจ พบในสัตว์ปีกแพร่สู่คน ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบแบบกระทันหัน ไข้สูง ไอ ทำให้เสียชีวิตได้

สล็อตออนไลน์

โรคไข้หวัดนกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบในนกและสัตว์ปีก โดยอาการและความรุนแรงของโรคขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสและชนิดของสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ สายพันธุ์ที่มีความสำคัญคือ H5N1 ซึ่งทำให้สัตว์ปีกที่ติดเชื้อมีอาการรุนแรงและตายอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในปี พ.ศ.2547-2549 แต่หลังจากปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมายังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกจนถึงปัจจุบัน

สัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถติดเชื้อไข้หวัดนก
ไข้หวัดนกสามารถติดต่อได้ในสัตว์ปีกทุกชนิด ทั้งที่เป็นสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง

โรคไข้หวัดนกติดต่อมาสู่คนได้อย่างไร
โรคไข้หวัดนกสามารถติดต่อจากสัตว์ปีกมาสู่คนได้ ทั้งจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์ปีกที่ป่วยโดยตรง เช่น อุจจาระ น้ำมูก น้ำลายของสัตว์ปีก หรือเกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม พื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสจากสัตว์ปีกที่ป่วย สำหรับการติดต่อจากคนสู่คนมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก

jumboslot

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดนกมีอาการอย่างไร
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก คือผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดนกมักมีอาการเด่นคือ ไข้ และอาการทางระบบทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่มีอาการไอและหายใจเหนื่อยหอบจากปอดอักเสบ ผู้ป่วยบางรายอาจพบภาวะแทรกซ้อนทางปอดรุนแรงคือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว นอกจากนี้อาจพบอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย และอาจพบอาการทางระบบประสาท เช่น ซึม ชัก ในผู้ป่วยที่อาการรุนแรงมากจะมีภาวะการทำงานของหลายอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้

กลุ่มผู้ป่วยที่มักจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต คือ กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

มีวิธีการวินิจฉัยโรคอย่างไร
แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก จะเก็บสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจและอุจจาระ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค และห้องปฏิบัติการเครือข่าย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีวิธีการรักษาอย่างไร
ผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดนก ควรได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้โรงพยาบาลจะต้องมีแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะต้องใช้ห้องแยกโรค และใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างเหมาะสม

slot

การป้องกันทำได้อย่างไร
ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก แต่แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกและสิ่งคัดหลั่งที่มาจากสัตว์ปีกโดยตรง หากมีการสัมผัสควรใช้สบู่ล้างมือให้สะอาด ส่วนผู้ที่ต้องทำงานกับสัตว์ปีกควรสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม เช่น หน้ากากปิดจมูก ถุงมือ แว่นตา รวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดภายหลังสัมผัสสัตว์ปีกหรือเสร็จจากการทำงาน

นอกจากนี้อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ในบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก โดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม